Taktila skyltar för tillgänglighet

I Sverige uppskattas 1,2 miljoner människor ha någon form av funktionsnedsättning och många delar av samhället är fortfarande svårtillgängliga eller helt otillgängligt för dem. Vår vision är att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska ha möjlighet att kunna röra sig självständigt och därmed få ett aktivt och mer delaktigt liv.

Som oftast är det miljön och omgivningen som skapar funktionshinder, snarare än individens funktionsnedsättning som är hindrande. Taktila skyltar ökar livskvaliteten för de som har någon form av funktionsnedsättning.

 

handikappexit

Taktila skyltar kallas även blindskriftskyltar och vi tillverkar dem på beställning utifrån de storlekar och texter som ger er bäst tydlighet för synskadade besökare. Taktil text är den del av skylten som är skriven med vanliga tecken där tecknen står upp ur skylten.

Placera en taktil skylt

För att kunna användas på ett säkert sätt, måste taktila skyltar monteras på en säker plats vid dörren till rummet det indikerar. Besökare till rummet får inte drabbas av svängdörrar samtidigt som de letar efter lokalen som de vill hitta.

En taktil skylt bör placeras så att man kan komma tätt intill. Textstorleken bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer.

Skyltar ska helst inte placeras direkt på en dörr.  Taktila skyltar placeras 1,4–1,6 m över golvet mätt till ovankanten på skylten, detta ger både personer i rullstol och stående möjlighet att kunna läsa dem.

Vem ansvarar för tillgänglighetsanpassning? 

I Sverige har vi en myndighet för delaktighet som bär det övergripande ansvaret för ökad fysisk tillgänglighet, vilket innebär att regeringen har det övergripande ansvaret för tillgänglighetsanpassning. 

Myndigheten arbetar med:

  • Att göra verksamheten tillgänglig
  • Att göra informationen tillgänglig
  • Att göra lokalerna tillgängliga

Vad säger lagen om tillgänglighetsanpassning?

Tillgänglighetsanpassning går läsa mer om för ett demokratiskt, jämlikt samhälle som är tillgängligt för alla finns att läsa om i exempelvis följande lagar:

• Regeringsformen 1974:152
• Diskrimineringslagen 2008:567
• Plan och bygglagen, PBL 2010:900
• Plan och byggförordningen 2011:338
• Kommunallagen 1991:900